سايت های مرتبط

سازمان هاي مرتبط

رديف

عنوان

نشاني اينترنتي

1

سازمان هواشناسي

www.weather.ir

2

سازمان نقشه برداري

www.ncc.org.ir

3

سازمان زمين شناسي کشور

www.gsi-iran.ir

4

انجمن علوم و فنون دريايي ايران

www.ismst.ir

5

انجمن خوردگي ايران

www.ica.ir

6

انجمن ايران شناسي

www.iranologyfo.net

7

انجمن بتن ايران

www.ici.ir

8

انجمن مهندسين سواحل

http://icomsea.ir/

بنادر تابعه

رديف

نام بندر

نشاني اينترنتي

1

بندر امام خميني

http://bikport.pmo.ir/

2

بندر شهيد رجايي

http://bikport.pmo.ir/

3

بندر بوشهر

http://bushehrport.pmo.ir/

4

بندر نوشهر

http://noshahrport.pmo.ir/

5

بندر اميرآباد

http://amirabadport.pmo.ir/

6

بندر خرمشهر

http://khorramshahrport.pmo.ir/

7

بندر شهيد باهنر

http://bahonarport.pmo.ir/

8

بندر آبادان

http://abadanport.pmo.ir/

9

بندر عسلويه

http://asaluyehport.pmo.ir/

10

بندر چابهار

http://chabaharport.pmo.ir/

11

بندر انزلي

http://anzaliport.pmo.ir/

12

بندر خارگ

http://khargport.pmo.ir/

13

بندر لنگه

http://lengehport.pmo.ir