بويه هواشناسي و موج نگاري

بويه موج نگار يك سامانه كامل از سنسورهاي اندازه گيري و تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي است كه از ان براي موارد مختلف هواشناسي، اقيانوس شناسي، موج نگاري، اندازه گيري هاي زيست محيطي و تعيين كيفيت منابع آب استفاده ميشود. اندازه گيريهاي انجام شده توسط بويه به صورت خودكار و پيوسته صورت گرفته و داده هاي حاصل از اندازه گيريها براي استفاده كاربران به خشكي ارسال ميگردد. اين بويه براي استفاده در شرايط سخت آب و هوايي ساخت شده است.


ويژگي هاي بويه موج نگار
  • اندازه گيري مشخصه های موج، پارامترهای هواشناسی و اقیانوس شناسی
  • ذخیره همزمان پارامترها
  • ارسال داده های ثبت شده به ایستگاه ساحلی با استفاده از سامانه مخابراتی مستقر در بویه
  • مناسب جهت نصب انواع سنسورها، شامل سنسورهای هواشناسی، زیست محیطی و...
  • قابلیت استفاده در شرایط سخت آب و هوایی