• ترازسنج نوشهر

  1397/04/25 09:10:00 عصر
   :تراز آب
 • ترازسنج بوشهر

  1397/04/25 09:10:00 عصر
  (cm)  537.25 :تراز آب
 • جزر و مدسنج بندر امام

  1397/04/25 09:00:00 عصر
   :تراز آب
 • هواشناسی بندر امام

  1397/04/25 08:00:00 عصر
  (Pa)  998.98 :فشار هوا
  (C°)  40.04 :دمای هوا
  (°)  291.1 :جهت باد
  (m/s)  1.5 :سرعت باد
 • بویه موج نگار خارک

  1397/04/25 05:00:00 عصر
  (Pa)  - :فشار هوا
  (C°)  - :دمای هوا
  (m)  - :ارتفاع موج شاخص
  - :جهت موج
  (C°)  - :دمای آب
  (°)  - :جهت باد
  (m/s)  - :سرعت باد
 • هواشناسی انزلی

  1397/04/25 05:00:00 عصر
  (Pa)  1013.02 :فشار هوا
  (C°)  29.97 :دمای هوا
  (°)  69.6 :جهت باد
  (m/s)  2.77 :سرعت باد
 • هواشناسی نوشهر

  1397/04/25 04:00:00 عصر
  (Pa)   -  :فشار هوا
  (C°)   -  :دمای هوا
  (°)   -  :جهت باد
  (m/s)  1.23 :سرعت باد
 • هواشناسی خارک

  1397/04/25 04:00:00 عصر
  (Pa)  996.98 :فشار هوا
  (C°)  36.07 :دمای هوا
  (°)  267.4 :جهت باد
  (m/s)  6.57 :سرعت باد
 • هواشناسی عسلویه

  1397/04/19 08:00:00 صبح
  (Pa)  982.33 :فشار هوا
  (C°)  35.25 :دمای هوا
  (°)  216.8 :جهت باد
  (m/s)  1.33 :سرعت باد
 • ترازسنج انزلی

  1397/03/03 08:40:00 صبح
  (cm)  -2688.3 :تراز آب
 • ترازسنج امیرآباد

  1397/03/03 08:40:00 صبح
  (cm)  -2700.2 :تراز آب
 • جزر و مدسنج لنگه

  1397/03/02 06:50:00 صبح
  (cm)  59.75 :تراز آب
 • هواشناسی بوشهر

  1397/02/25 01:00:00 عصر
  (Pa)  1005.48 :فشار هوا
  (C°)  29.37 :دمای هوا
  (°)  188.7 :جهت باد
  (m/s)  0 :سرعت باد
 • بویه موج نگار بوشهر

  1397/02/25 09:00:00 صبح
  (Pa)  1016.73 :فشار هوا
  (C°)  27.34 :دمای هوا
  (m)  0.33 :ارتفاع موج شاخص
  318.61 :جهت موج
  (C°)  27 :دمای آب
  (°)  233.5 :جهت باد
  (m/s)  4.04 :سرعت باد
 • بویه موج نگار نوشهر

  1397/02/25 09:00:00 صبح
  (Pa)  1024.14 :فشار هوا
  (C°)  20.81 :دمای هوا
  (m)  0.42 :ارتفاع موج شاخص
  292.08 :جهت موج
  (C°)  19.43 :دمای آب
  (°)  339.9 :جهت باد
  (m/s)  3.82 :سرعت باد
 • ترازسنج خرمشهر

  1397/02/15 08:30:00 صبح
  (cm)  52 :تراز آب
 • جزر و مدسنج رجایی

  1397/02/01 01:10:00 عصر
  (cm)  -284 :تراز آب
 • جزر و مدسنج عسلویه

  1397/01/20 08:20:00 صبح
  (cm)  416 :تراز آب
 • جزر و مدسنج قشم

  1397/01/20 07:20:00 صبح
  (cm)  -3 :تراز آب
 • جزر و مدسنج خارک

  1397/01/16 12:50:00 صبح
  (cm)  17 :تراز آب
 • جزر و مد سنج VTS

  1396/12/10 12:50:00 عصر
  (cm)  -147.17 :تراز آب
 • بویه موج نگار انزلی

  1396/11/18 03:00:00 صبح
  (Pa)  1039.17 :فشار هوا
  (C°)  7.28 :دمای هوا
  (m)  0.68 :ارتفاع موج شاخص
  13.92 :جهت موج
  (C°)  9.04 :دمای آب
  (°)  332.6 :جهت باد
  (m/s)  2.23 :سرعت باد
 • بویه موج نگار چابهار

  1396/11/15 09:30:00 صبح
  (Pa)  - :فشار هوا
  (C°)  - :دمای هوا
  (m)  - :ارتفاع موج شاخص
  - :جهت موج
  (C°)  - :دمای آب
  (°)  - :جهت باد
  (m/s)  - :سرعت باد
 • جزر و مد سنج راهنمایان

  1396/09/29 05:50:00 صبح
  (cm)  404.75 :تراز آب
 • بویه موج نگار امیرآباد

  1396/08/17 03:00:00 صبح
  (Pa)  1027.43 :فشار هوا
  (C°)  18.09 :دمای هوا
  (m)  0.25 :ارتفاع موج شاخص
  259.59 :جهت موج
  (C°)  22.71 :دمای آب
  (°)  211.8 :جهت باد
  (m/s)  2.26 :سرعت باد
 • هواشناسی امیرآباد

  1396/08/17 03:00:00 صبح
  (Pa)  1026.87 :فشار هوا
  (C°)  15.92 :دمای هوا
  (°)  199.8 :جهت باد
  (m/s)  2.66 :سرعت باد
 • بویه موج نگار بندر امام

  1396/03/09 06:00:00 صبح
  (Pa)  1008.24 :فشار هوا
  (C°)  39.81 :دمای هوا
  (m)  0.06 :ارتفاع موج شاخص
  212.48 :جهت موج
  (C°)  28.78 :دمای آب
  (°)  339.9 :جهت باد
  (m/s)  0.02 :سرعت باد
 • بویه موج نگار سوزا

  1395/03/07 08:00:00 عصر
  (Pa)  231759 :فشار هوا
  (C°)  0 :دمای هوا
  (m)  0.61 :ارتفاع موج شاخص
  205.86 :جهت موج
  (C°)  26.4 :دمای آب
  (°)  212.3 :جهت باد
  (m/s)  0 :سرعت باد
2018 © تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بنادر و دريانوردی می باشد.
طراح و مجری سايت: شركت فن آفرینان نوین تمشک