• جزر و مد سنج بوشهر

  1397/06/27 05:10:00 عصر
  (cm)  24.5 :تراز آب
 • جزر و مد سنج خرمشهر

  1397/06/27 05:10:00 عصر
  (cm)  11.5 :تراز آب
 • جزر و مدسنج بندر امام

  1397/06/27 05:00:00 عصر
  (cm)  313.5 :تراز آب
 • ترازسنج انزلی

  1397/06/27 05:00:00 عصر
  (cm)  -2698 :تراز آب
 • ترازسنج نوشهر

  1397/06/27 05:00:00 عصر
  (cm)  -2881.33 :تراز آب
 • بویه موج نگار انزلی

  1397/06/27 12:00:00 عصر
  (Pa)  1028.33 :فشار هوا
  (C°)  30.58 :دمای هوا
  (m)  0.87 :ارتفاع موج شاخص
  14.31 :جهت موج
  (C°)  28.4 :دمای آب
  (°)  261.2 :جهت باد
  (m/s)  2.54 :سرعت باد
 • بویه موج نگار امیرآباد

  1397/06/27 12:00:00 عصر
  (Pa)  1020.71 :فشار هوا
  (C°)  24.89 :دمای هوا
  (m)  0.84 :ارتفاع موج شاخص
  326.46 :جهت موج
  (C°)  29.31 :دمای آب
  (°)  221.2 :جهت باد
  (m/s)  2.78 :سرعت باد
 • هواشناسی انزلی

  1397/06/27 12:00:00 عصر
  (Pa)  0 :فشار هوا
  (C°)  25.85 :دمای هوا
  (°)  0 :جهت باد
  (m/s)  3.18 :سرعت باد
 • هواشناسی نوشهر

  1397/06/27 12:00:00 عصر
  (Pa)   -  :فشار هوا
  (C°)   -  :دمای هوا
  (°)   -  :جهت باد
  (m/s)  3.27 :سرعت باد
 • هواشناسی امیرآباد

  1397/06/27 12:00:00 عصر
  (Pa)  0 :فشار هوا
  (C°)  17.24 :دمای هوا
  (°)  0 :جهت باد
  (m/s)  0 :سرعت باد
 • هواشناسی خارک

  1397/06/27 12:00:00 عصر
  (Pa)  1006.92 :فشار هوا
  (C°)  34.65 :دمای هوا
  (°)  184.5 :جهت باد
  (m/s)  6.34 :سرعت باد
 • بویه موج نگار نوشهر

  1397/06/21 10:00:00 صبح
  (Pa)  1050.23 :فشار هوا
  (C°)  27.06 :دمای هوا
  (m)  0.71 :ارتفاع موج شاخص
  326.53 :جهت موج
  (C°)  27.27 :دمای آب
  (°)  273.8 :جهت باد
  (m/s)  0.95 :سرعت باد
 • بویه موج نگار خارک

  1397/06/15 08:00:00 صبح
  (Pa)  1010.34 :فشار هوا
  (C°)  36.06 :دمای هوا
  (m)  0.17 :ارتفاع موج شاخص
  172.5 :جهت موج
  (C°)  35.12 :دمای آب
  (°)  100.1 :جهت باد
  (m/s)  0 :سرعت باد
 • ترازسنج امیرآباد

  1397/06/07 08:10:00 صبح
  (cm)  -2517.36 :تراز آب
 • هواشناسی بندر امام

  1397/04/30 07:00:00 عصر
  (Pa)  999.85 :فشار هوا
  (C°)  40.75 :دمای هوا
  (°)  308.8 :جهت باد
  (m/s)  4.75 :سرعت باد
 • هواشناسی عسلویه

  1397/04/19 08:00:00 صبح
  (Pa)  982.33 :فشار هوا
  (C°)  35.25 :دمای هوا
  (°)  216.8 :جهت باد
  (m/s)  1.33 :سرعت باد
 • جزر و مدسنج رجایی

  1397/04/14 08:30:00 صبح
  (cm)  -463.5 :تراز آب
 • هواشناسی بوشهر

  1397/02/25 01:00:00 عصر
  (Pa)  1005.48 :فشار هوا
  (C°)  29.37 :دمای هوا
  (°)  188.7 :جهت باد
  (m/s)  0 :سرعت باد
 • بویه موج نگار بوشهر

  1397/02/25 09:00:00 صبح
  (Pa)  1016.73 :فشار هوا
  (C°)  27.34 :دمای هوا
  (m)  0.33 :ارتفاع موج شاخص
  318.61 :جهت موج
  (C°)  27 :دمای آب
  (°)  233.5 :جهت باد
  (m/s)  4.04 :سرعت باد
 • بویه موج نگار چابهار

  1396/11/15 09:30:00 صبح
  (Pa)  - :فشار هوا
  (C°)  - :دمای هوا
  (m)  - :ارتفاع موج شاخص
  - :جهت موج
  (C°)  - :دمای آب
  (°)  - :جهت باد
  (m/s)  - :سرعت باد
 • بویه موج نگار بندر امام

  1396/03/09 06:00:00 صبح
  (Pa)  1008.24 :فشار هوا
  (C°)  39.81 :دمای هوا
  (m)  0.06 :ارتفاع موج شاخص
  212.48 :جهت موج
  (C°)  28.78 :دمای آب
  (°)  339.9 :جهت باد
  (m/s)  0.02 :سرعت باد
 • بویه موج نگار سوزا

  1395/03/07 08:00:00 عصر
  (Pa)  231759 :فشار هوا
  (C°)  0 :دمای هوا
  (m)  0.61 :ارتفاع موج شاخص
  205.86 :جهت موج
  (C°)  26.4 :دمای آب
  (°)  212.3 :جهت باد
  (m/s)  0 :سرعت باد
 • جزر و مدسنج چابهار

  1388/10/11 12:00:00 صبح
 • جزر و مدسنج قشم

  1388/10/11 12:00:00 صبح
 • جزر و مدسنج لنگه

  1388/10/11 12:00:00 صبح
 • جزر و مدسنج عسلویه

  1388/10/11 12:00:00 صبح
 • جزر و مد سنج راهنمایان

  1388/10/11 12:00:00 صبح
 • جزر و مد سنج VTS

  1388/10/11 12:00:00 صبح
 • جزر و مدسنج خارک

  1388/10/11 12:00:00 صبح
2018 © تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بنادر و دريانوردی می باشد.
طراح و مجری سايت: شركت فن آفرینان نوین تمشک